Algemene voorwaarden van Harsel Daktechniek

Image
Uw specialist op het gebied van dak en gevel
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle en daarmee ook toekomstige overeenkomsten in het kader waarvan de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde bedrijf onder welke titel dan ook, zaken levert en/of enige prestatie verricht, waaronder (doch niet exclusief) begrepen een overeenkomst van koop, aanneming van werk of opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door partijen af te leggen verklaringen. Onder prestatie en (af)levering worden hierna, waar nodig, ook verstaan uitvoering van een opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze algemene voorwaarde genoemde bedrijf wordt hierna als opdrachtgever aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door van Harsel Daktechniek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. Op eigen algemene voorwaarden, dan wel afwijkende of aanvullende bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en tevens schriftelijk door van Harsel Daktechniek zijn aanvaard.

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN
1. De offertes van van Harsel Daktechniek zijn geheel vrijblijvend en geldig tot zeven dagen na hun dagtekening tenzij anders overeengekomen. van Harsel Daktechniek heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende ten alle tijden na de aanvaarding daarvan, te herroepen. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding.
2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van van Harsel Daktechniek.
3. De (opdracht) bevestiging van van Harsel Daktechniek wordt geacht de overeenkomst c.q. toezegging juist en volledig weergeven te worden, onverminderd het recht van de opdrachtgever om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van werkuitvoering, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Indien van Harsel Daktechniek geen opdrachtbevestiging verzend geldt de factuur als zodanig.
4. Indien van Harsel Daktechniek contracteert met een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap in oprichting blijft degene die met van Harsel Daktechniek handelde, ook na de oprichting van, en/of de bekrachtiging door de vennootschap, partij bij de overeenkomst en voor het geheel aansprakelijk voor de aan gegane verbintenis.
5. van Harsel Daktechniek heeft in geen geval de verplichting om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in dienst opdracht.
6. Indien van Harsel Daktechniek aan de opdrachtgever een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeengekomen zijn.
7. Tekeningen, berekeningen, systemen, methoden, schema’s, voorbeelden, specifieke apparatuur of hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van van Harsel Daktechniek en zullen niet door opdrachtgever aan derden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld worden, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van van Harsel Daktechniek op straffe van een aan van Harsel Daktechniek te betalen boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding.
8. van Harsel Daktechniek kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
9. Alle offertes en aanbiedingen van van Harsel Daktechniek gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten c.q. andere fouten, welke ook na de totstandkoming van een overeenkomst door van Harsel Daktechniek kunnen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 3: PRIJZEN , PRIJSAANPASSING EN UITVOERING
1. De prijzen van van Harsel Daktechniek zijn exclusief BTW. Haar prijzen en aanbiedingen zijn, behoudens indien anders uit haar offerte of opdrachtbevestiging blijkt erop gebaseerd dat:
a. van Harsel Daktechniek op het dak mag stoken en/of branden.
b. Het verticaal transport van materialen en gereedschappen voor rekening en risico van de opdrachtgever is.
c. van Harsel Daktechniek onbelemmerd met het werk kan aanvragen en doorgaan.
d. Door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort orden nageleefd.
2. Indien van Harsel Daktechniek niet onbelemmerd met de uitvoering van het werk kan beginnen en doorgaan waardoor wachttijd ontstaat, zal van Harsel Daktechniek deze wachttijd volgens het bij haar gebruikelijke tarief bovenop de aanneemsom in rekening brengen.
3. Indien van Harsel Daktechniek na het sluiten van de overeenkomst materiaal moet inkopen en de inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, dan wel indien andere kosten, waaronder de ter zake arbeid, sedert het tot stand komen van de overeenkomst hoger worden dan gecalculeerd, kan van Harsel Daktechniek het verschil aan de opdrachtgever in rekening brengen, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
4. van Harsel Daktechniek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door van Harsel Daktechniek of door van Harsel Daktechniek ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. van Harsel Daktechniek is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan van Harsel Daktechniek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare schade aan zijn eigendommen en/of die van derden te voorkomen. Het gaat hierbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en./of maatregelen ter voorkoming van beschadiging als gevold van neervallend gesteende en dergelijke. Nimmer is van Harsel Daktechniek aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand dak moet betreden en als gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan worden voorkomen.
2. In voorkomend geval zal van Harsel Daktechniek de opdrachtgever, met betrekking tot in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen, mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan in de in de vorige alinea omschreven verplichting afbreuk doet.
3. van Harsel Daktechniek kan in voorkomend geval naast de opdrachtgever ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor het ontstaan van de in het eerste lid omschreven schade. Indien er schade ontstaat, waarop van Harsel Daktechniek sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, van schade aanspraken van derden vrijwaren.
4. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften, die van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal van Harsel Daktechniek vrijwaren voor aanspraken van derden of anderszins door van Harsel Daktechniek te lijden schade, indien hij daarmee in gebreke blijft.
5. De opdrachtgever is, tenzij anders wordt overeengekomen, gehouden ervoor zorgt te dragen dat er ter plaatse van het werk voldoende werk/, opslag/ en schaftruimte, alsmede de nodige elektriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn, welke ook geheel voor zijn rekening en risico zijn.
6. De opdrachtgever is gehouden het pand en alle daarop en/of daarin aanwezige roerende en/of onroerende zaken te verzekeren tegen schade die veroorzaakt kan worden door de uitvoering van het werk. Deze verzekering moet worden afgesloten, of afgesloten zijn bij een in Nederland toegelaten opstal- en brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING
1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken en/of de oplevering van een werk gelden bij benadering en zijn niet fataal, ook niet indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Indien van Harsel Daktechniek niet tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een met haar nader te overeenkomen termijn moet worden vastgesteld, waarbinnen de levering van roerende zaken en/of de oplevering van een werk alsnog gerealiseerd wordt.
2. van Harsel Daktechniek heeft het recht om af te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden in delen af/op te leveren respectievelijk uit te voeren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. verlegde termijn. Dit op grond van het onder punt 1 gestelde.
3. Indien van Harsel Daktechniek aan de opdrachtgever in het kader van een koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt, respectievelijk roerende zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil aanleveren, is de opdrachtgever verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de opdrachtgever verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de opdrachtgever dit niet doet dan houdt van Harsel Daktechniek de betreffende zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder zich, zonder dat zij verplicht is om die zaken te verzekeren.

ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN
1. De opdrachtgever is verplicht om de door van Harsel Daktechniek verrichte prestatie na haar aflevering op deugdelijkheid te keuren, voor zover deze keuring binnen dit tijdsbestek mogelijk is, doch in ieder geval op de hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventuele klachten c.q. gebreken dient de opdrachtgever binnen een tijdsbestek van 48 uur schriftelijk en gespecificeerd bij van Harsel Daktechniek te melden.
2. Daarnaast dient de opdrachtgever de door van Harsel Daktechniek verrichte prestatie binnen vijftien werkdagen na aflevering of uitvoering ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen.
3. Indien het gaat om gebreken die redelijkerwijze en ondanks de in lid 1 en 2 verlangende onderzoeken niet binnen de in artikel 1 en 2 genoemde termijnen konden worden geconstateerd, dient de klacht binnen vijf werkdagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij van Harsel Daktechniek schriftelijk worden gemeld. Deze regel geldt ook indien aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door van Harsel Daktechniek geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die van Harsel Daktechniek kende of behoorde te kennen doch niet aan de opdrachtgever heeft meegedeeld
4. van Harsel Daktechniek heeft het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de afgeleverde zaken aan van Harsel Daktechniek toezendt, onverminderd het recht van van Harsel Daktechniek om op ieder moment van de opdrachtgever te verlangen medewerking te verlenen aan een door van Harsel Daktechniek gewenst onderzoek.
5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft van Harsel Daktechniek niet in behandeling te nemen en leden niet tot haar aansprakelijkheid. Indien van Harsel Daktechniek dergelijke klachten toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat daaruit blijkt van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en van Harsel Daktechniek in het kader daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft van Harsel Daktechniek het recht om de kosten daarvan tegen de normaal bij haar geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden direct na oplevering per pin of contant voor particulieren, mocht betaling niet direct per pin of contant worden voldaan zijn wij gerechtigd een toeslag van 4% met een minimum van €49,95 excl btw. in rekening te brengen. Voor bedrijven geldt betaling uiterlijk vijf dagen na factuurdatum tenzij anders overeen gekomen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien van Harsel Daktechniek aan haar opdrachtgever een gespecifieerde opgave toezendt van hetgeen hij aan van Harsel Daktechniek verschuldigd is en van hetgeen van Harsel Daktechniek aan hem verschuldigd is, dan dient die opgave tevens als een verrekening verklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wettelijke rente. Deze rente is de opdrachtgever eveneens verschuldigd indien hij aan van Harsel Daktechniek een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
2. De door opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor van Harsel Daktechniek niet in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tot slot op de overeengekomen aanneemsom. Zoals vermeld in de goedgekeurde offerte.
3. Wij hanteren een aanbetaling van 40% bij opdrachten boven de €2000,00 excl. btw en restant bij oplevering. Bij opdrachten boven de €6000,00 hanteren wij een aanbetaling van 40%, helft oplevering 30% en restant 30% bij gehele oplevering. Tenzij anders overeen gekomen.
4. Indien ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is van Harsel Daktechniek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is van Harsel Daktechniek gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door van Harsel Daktechniek, zal van Harsel Daktechniek in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor van Harsel Daktechniek extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij van Harsel Daktechniek anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen één maand is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het van Harsel Daktechniek vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van van Harsel Daktechniek op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de Opdrachtgever een geaccepteerde offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht of er wordt 30% van de geaccepteerde offerte in rekening gebracht.
6. De buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten welke van Harsel Daktechniek moet maken indien opdrachtgever in gebreke blijft met zijn betalingen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien opdrachtgever de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft genomen kan van Harsel Daktechniek met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.
2. Indien van Harsel Daktechniek erkent dat zij aantoonbaar tekort is geschoten en/of onrechtmatig heeft gehandeld, dan dient zij binnen een redelijke termijn, nadat de opdrachtgever daarop een beroep heeft gedaan, aan de opdrachtgever kosteloos tot levering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie, dan wel het voltooien daarvan, c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien van Harsel Daktechniek na erkenning binnen een redelijke termijn presteert betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en dat opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding.
3. Mocht van Harsel Daktechniek op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd zijn, zal hij haar aansprakelijkheid beperken tot maximaal de met opdrachtgever overeengekomen aanneemsom voor betreffende project. De opdrachtgever vrijwaart van Harsel Daktechniek van alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken ter zake enige regeling wegens productaansprakelijkheid, voor zover die aanspraken het in dit lid genoemde maximum te boven mochten gaan.
4. van Harsel Daktechniek is niet aansprakelijk indien en voor zover opdrachtgever de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet dan wel niet volledig nakomt.
5. van Harsel Daktechniek aanvaart geen aansprakelijkheid voor de door haar uitgebrachte adviezen tenzij:
a. van Harsel Daktechniek van de opdrachtgever alle relevante informatie, zowel gevraagd als ongevraagd heeft ontvangen;
b. van Harsel Daktechniek een specifiek op die situatie afgestemd advies heeft gegeven;
c. De afnemer aantoont dat hij het advies van van Harsel Daktechniek volledig in acht heeft genomen.
6. Indien van Harsel Daktechniek aldus aansprakelijkheid gehouden wordt voor uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3 van dit artikel omschreven plafond.
7. Indien van Harsel Daktechniek aan de opdrachtgever een garantie afgeeft, gelden de garantiebepalingen bij voorrang boven hetgeen in dit artikel is bepaald.
8. van Harsel Daktechniek geeft nimmer garantie op lekkage reparatie.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig:
a. Staking en/of ziekte van de werknemers van van Harsel Daktechniek;
b. Wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken;
c. Stagnatie in het verkeer;
d. Natuurgeweld;
e. Oorlog of mobilisatie;
f. Belemmerende maatregelen van enige overheid;
g. Onverwachte natte weersomstandigheden;
h. Brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden. Een en ander voor zover als gevold van de (verdere) uitvoeringen van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van van Harsel Daktechniek wordt verlangd.
Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee weken hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden. In het laatste geval zijn partijen verplicht om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Het door van Harsel Daktechniek in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van van Harsel Daktechniek totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met van Harsel Daktechniek gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door van Harsel Daktechniek geleverde, dat in lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van van Harsel Daktechniek veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om van Harsel Daktechniek daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan van Harsel Daktechniek ter inzage te geven.

ARTIKEL 11: WIJZIGINGSBEDING
van Harsel Daktechniek is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Alle door van Harsel Daktechniek aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zicht daar niet tegen verzetten als afwijking gelding.
2. Eventuele geschillen tussen van Harsel Daktechniek en opdrachtgever zullen worden berecht door de bevoegde rechter dicht bij de plaats van vestiging van van Harsel Daktechniek.
3. In afwijking van het in het vorige lid bepaald, doch slechts, in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft van Harsel Daktechniek het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechte te doen beslechten.